POUČENÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR”)
a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ”)
POUČENÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Beru na vědomí, že společnost INELSEV GROUP a.s. (dále jen „zaměstnavatel”) zpracovává, případně předává ke zpracování třetí osobě, mé osobní údaje uvedené ve směrnici CR 110, příloha 5 poskytnuté ji před/při uzavření pracovněprávního vztahu a během trvání pracovněprávního vztahu, které je zaměstnavatel povinen evidovat a zpracovávat při plnění svých povinností vyplývajících mu ze zákona č, 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a další související legislativy, a další mnou poskytnuté osobní údaje. S důvodem jejich využití jsem byl zaměstnavatelem řádně seznámen před podpisem tohoto poučení a souhlasu. Současně se zavazuji zaměstnavateli nahlásit změny shora uvedených osobních údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 kalendářních dnů, kdy se o změně některého poskytnutého osobního údaje dozvím.
Beru na vědomí, že zaměstnavatel zpracovává poskytnuté osobní údaje i pro účely zajištění a poskytování dále uvedených plnění (nastane-li případ kteréhokoliv níže uvedeného plnění):
pojištění léčebných výloh v zahraničí
zajištění letenek
zajištění vízové agendy v souvislosti s vysíláním na pracovní cesty do zahraničí
ubytování, zejména v rámci pracovních a zahraničních pracovních cest
vyšetřování týkající se pracovního úrazu zaměstnance
vyšetřování týkající se dopravních nehod a/nebo přestupků v souvislosti s užíváním vozidla mi předaného správcem
vyšetřování pojistné události
lékařských prohlídek poskytovatele pracovně-lékařských služeb podle zákoníku práce, z. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů
vystavení identifikačního průkazu (ID) nebo jiného průkazu prokazujícího příslušnost k zaměstnavateli
prohlubování, udržování a/nebo zvyšování kvalifikace
poskytnutí služebních automobilů
evidence v databázi kontaktů zaměstnavatele
evidence přiděleného majetku zaměstnavatele
doložení kvalifikačních předpokladů při účasti ve výběrových řízeních
zpracování mezd a odměn zpracovatelem na základě smlouvy
poskytnutí benefitů, například stravenky
ostraha objektu
zajištění pracovního povolení
zajištění kreditních karet
zajištění IT/IS licencí
zajištění telekomunikačních služeb,
zajištění plnění předpisů BOZP
a to po dobu mé účasti na jejich využívání, včetně doby nutné k jejímu administrativnímu ukončení v souladu s příslušnými předpisy.
Beru na vědomí, že zaměstnavatel shora uvedené osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytl subjektům, které mi budou poskytovat jednotlivá plnění uvedená v bodu 2) na základě smluvního vztahu se zaměstnavatelem nebo v rámci působnosti a stanovených postupů zastupitelských úřadů a orgánů provádějících šetření dopravní nehody nebo pracovního úrazu nebo se kterými v dané věci bude komunikovat za účelem řešení mé věci.
Beru na vědomí, že zaměstnavatel zpracovává osobní údaje, které jsou získávány v souvislosti s provozováním kamerového systému a elektronického přístupového systému na pracovištích zaměstnavatele, a s jejich poskytováním třetím stranám, zejména Policii ČR či jiným orgánům veřejné správy. Kamerový systém na pracovištích zaměstnavatele je provozován výhradně za účelem ochrany majetku, zdraví a života zaměstnanců zaměstnavatele. Zároveň jsem byl srozuměn s tím, že takto pořízené osobní údaje budou zaměstnavatelem zpracovávány po dobu 5 pracovních dnů od jejich pořízení, nenastanou-li okolnosti, které podmiňují prodlouženi této doby.
Beru na vědomí, že zaměstnavatel zpracovává lokalizační údaje z GPS modulu umístěného ve svých služebních vozidlech.
Beru na vědomí, že zaměstnavatel zpracovává čísla občanského průkazu při výkonu funkce řidiče, respektive řízení referentského motorového vozidla pro účely řešení případné dopravní nehody s Policií ČR, a dále pro účely získání kreditní karty.
Beru na vědomí, že zaměstnavatel zpracovává rodná čísla na dokumentech o pracovněprávních náležitostech (pracovní smlouva apod.), případně na smlouvách o výkonu funkce.
Beru na vědomí, že zaměstnavatel archivuje evidenční listy důchodového pojištění týkající se mých osobních údajů po dobu alespoň 30 let po roce, kterého se týkají.
Beru na vědomí, že zaměstnavatel může použit moji portrétní fotografii za účelem identifikace na pracovišti.
Doba, po kterou mohou být osobní údaje zaměstnavatelem zpracovávány:
Po dobu trvání pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli a poté ještě po dobu 3 let po skončení tohoto pracovněprávního vztahu z důvodu oprávněných zájmů zaměstnavatele, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší. Po uplynutí této lhůty je zaměstnavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze pro účely archivace.

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o těchto mých právech:

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a ZOOÚ mám právo:
požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným zaměstnavatelem,
požádat o kopii těchto osobních údajů,
požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných zaměstnavatelem, pokud již pominul účel zpracování, pokud svůj souhlas odvolám, pokud vznesu námitky proti zpracování, nebo pokud jsou zaměstnavatelem zpracovávány protiprávně,
požádat o omezení zpracování svých osobních údajů,
na přenositelnost údajů (zaměstnavatel je povinen vydat mé osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě mého souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.)
Beru na vědomí, že zaměstnavatel nemá pověřence pro ochranu osobních údajů, ale úlohy spojené s ochranou a správou OÚ v organizaci zajišťuje manažer ochrany osobních údajů (MOOÚ), kterým je Scherer Petr.

Beru na vědomí, že mám právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Zaměstnavatel je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez mého souhlasu jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů zaměstnavatele.
All rights reserved. © Copyright by INELSEV