• Home
  • Pro dodavatele
Závazné normy
INELSEV s.r.o. má vypracovaný systém řízení dodavatelů, který zajišťuje, že každý subdodavatel je de facto součástí řízení bezpečnosti a kvality jako každý zaměstnanec INELSEV s.r.o.
V rámci tohoto systému jsou uzavírány rámcové smlouvy, prováděny pravidelné audity dodavatelů a prováděno pravidelné školení.
V rámci uzavírání smluvních vztahů se Subdodavatel řídí interními, níže uvedenými pokyny Objednatele.
Při uzavření smluvního vztahu budou Subdodavateli předány na datovém nosiči.
Označení směrnic Název směrnice
CB001 Bezpečnost práce
CB002 Poskytování osobních ochranných pra-covních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
CB003 Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci
CB004 Poskytování první pomoci – traumatologický plán
CB005 Poskytování zdravotní péče
CB007 Šetření a hlášení pracovních úrazů,mimořádných událostí a skoronehod
CB015 Práce ve výšce
CB016 Základní předpis pro organizaci zabezpečení požární ochrany
CP005 Montážní postupy zařízení
CZ001 Odpady
CZ003 Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
EPA01 Přerušování silových kabelů
EPA09 Manipulace se silovými pojistkami
EPA13 Práce na montážních lávkách jeřábů
EPA24 Odpojování, připojování a měření motorů a kabelů vn
EPB04 Technické podmínky provozních zkoušek elektrického zařízení
EPB06 Prohlídky, měření a zkoušky elektrických zařízení
EPB07 Vystavování příkazu „B“
EPB08 Činnost vedoucího práce
EPB09 Prozatímní elektrická zařízení
EPB13 Práce pod napětím
IP003 Bezpečnostní předpis pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
All rights reserved. © Copyright by INELSEV