ZAVEDENÉ SYSTÉMY

Máme zaveden integrovaný systém kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 spolu se systémem EMS dle normy ČSN EN ISO 14001 a se systémem ČSN OHSAS 18001 a certifikát SCC (Safety Certificate Contractors) v nejvyšší úrovní PETRO.

Systémy neustále zdokonalujeme.

Spoleènost má vytvoøen a udržuje postup, sloužící ke zjišování všech právních a jiných požadavkù v oblasti QMS, EMS a BOZP, týkajících se jeho èinnosti a které jsou pøímo uplatnitelné na environmentální aspekty èinnosti, pracovní rizika èinnosti ve spoleènosti, na její výrobky nebo služby.

Uváděné certifikáty jsou platné pro následující výrobní obory (služby):
Projektování, výroba a montáž zařízení měření a regulace systémů řízení technologických procesů
Projektování, výroba, montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení včetně fotovoltaických elektráren
Revize elektrických zařízení

ČSN EN ISO 9001:2016

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI
ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN EN ISO 18001:2008

SYSTÉM ØÍZENÍ BEZPEČNOSTI
A OCHRANY ZDRAVÍ

ČSN EN ISO 18001:2008
ISO 9001:2015

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001:2007
OSTATNÍ

OPRÁVNĚNÍ, CERTIFIKÁTY
OSTATNÍ
politika.pdf

491 kb
Politika spoleènosti

Vedení spoleènosti se zavazuje vytváøet pøi øízení všech aktivit spoleènosti bezpeèné pracovní podmínky, dodržovat platné legislativní normy a vést zamìstnance k bezpeèné...
registr-rizik.pdf

655 kb
Registr rizik

Identifikujeme nebezpečí, zdrojů a činností.
registr-ea.pdf

362 kb
Registr EA

Registr environmentálních aspektů a dopadů.
eticky_kodex.pdf

98 kb
Etický kodex

Společné zásady a hodnoty pro všechny zaměstnance společností ve společenství INELSEV, jejich subdodavatelů a dalších dotčených osob.....
zavazne normy.pdf

362 kb
Závazné normy pro subdodavatele

Normy budou předány po uzavření smluvního vztahu
Pracovní úrazy

VÝVOJ ČETNOSTI ÚRAZŮ
Pracovní úrazy

VÝVOJ FREKVENCE ÚRAZŮ
All rights reserved. © Copyright by INELSEV